Her findes det fælles regelsæt for afvikling af bukke- og hjortevildtjagten i Ringive Jagtforening.

Regelsættet er skrevet, for at den enkelte jæger skal undgå usikkerhed om overtrædelse af hidtil uskrevne regler og samtidigt slipper for at skulle forsøge at overholde uskrevne regler der ikke eksisterer.

Tvivlspørgsmål bedes rettet til bestyrelsen.

 

Regler for riffeljagt på råbuk og hjortevildt i Ringive Jagtforening.

 

Rækkefølge af valg af perioder til bukkejagten og hjortevildtjagten foregår ved lodtrækning blandt de medlemmer af jagtforeningen, som har indløst årskort. Periode/område vælges af årskortholderen efter tilgængelighed.

 

Man deltager i lodtrækning ved fremmøde. Hvis man ønsker at deltage i lodtrækning, men er forhindret i at møde op, meddeles det til det bestyrelsesmedlem, som er ansvarlig for jagt på bukke- og hjortevildt, og man vil blive tildelt periode/område, efter lodtrækning blandt fremmødte er gennemført.

 

Periode/område kan ikke byttes internt imellem medlemmer. Det er kun medlemmet, som må drive jagt i valgte periode/område. Valgt periode/område kan ikke efterfølgende flyttes.

 

Hvert medlem kan kun nedlægge én buk pr. år.

 

Bukkejagten.

 

Der trækkes lod to gange til bukkejagt. Første lodtrækning sker ved generalforsamlingen for perioden fra 16. maj til en dag valgt af bestyrelsen, som placeres omtrent midt juni. Anden lodtrækning sker på den valgte dag og gælder perioden frem til og med 15. juli.

 

En periode består af en uge, fra mandag til og med søndag. Der må i perioden drives 6 pürch – eksempelvis 3 morgen- og 3 aftenjagter, eller 6 morgenjagter, eller osv. (Baggrunden er, at perioden tidligere har været af 3 dages varighed, hvilket var uønsket af mange medlemmer, som fandt perioden for ufleksibel i forhold til arbejde mv.)

 

Når der skydes en buk, meddeler medlemmet det til ansvarlige bestyrelsesmedlem, hvorefter det pågældende område lukkes for bukkejagt resten af foråret. Bestyrelsesmedlemmet giver besked til medlemmer, som har jagten på området i efterfølgende perioder, at området er lukket. Berørte medlemmer må dermed afvente anden lodtrækning eller at et område gives frit til jagt.

 

Et område gives frit til jagt, når de perioder som er valgt ved lodtrækningerne er gennemført og der ikke er skudt buk. Medlemmer der ønsker det, kan kontakte ansvarlige bestyrelsesmedlem og blive tildelt ny periode/område efter tilgængelighed. Disse perioder må gerne være af kortere varighed end en uge, for at tilgodese andre medlemmers ønske om jagtdage; eksempelvis en dag, en weekend eller osv.

 

Hjortevildtjagten.

 

Der trækkes lod én gang til hjortevildtjagten. Lodtrækning sker i august måned, på tid/sted fastlagt af bestyrelsen, og gælder perioden fra 1. september frem til første markjagt – typisk første weekend i oktober.

 

På grund af antallet af årskortholdere, i forhold til den korte jagttid på kronhjort i september, er perioden på 3 dage, standard er: søndag-mandag-tirsdag eller torsdag-fredag-lørdag. Hvilke dage der er indbefattet kan dog ændres af bestyrelsen hvis dette giver en bedre udnyttelse af jagt tiden. Ændring meddelse i forbindelse med lodtrækning.  Der må jages et ubegrænset antal pürch i en periode.

 

Der fastsættes ikke en kvote på hjorte, men bestyrelsen kan fastsætte begrænsninger, såfremt det vurderes nødvendigt. Når et medlem nedlægger hjortevildt, gives besked til ansvarlige bestyrelsesmedlem, som informerer øvrige jægere om eventuelle begrænsninger via SMS-service.

Perioder/områder for jagt på hjortevildt gives frit, når de perioder som er valgt ved lodtrækningen er gennemført og der ikke er fastsat begrænsninger. Medlemmer der ønsker at jage, kan kontakte ansvarlige bestyrelsesmedlem og blive tildelt ny periode/område efter tilgængelighed. Der kan dog ikke tildeles en periode indenfor ugen op til en foreningsjagt.

Regelsæt version 2019-08-23.

Tryk her, for PDF-version til nem udskrivning.

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/